گزارش عملکرد سه ماهه چهارم 93
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۹ خرداد ۱۳۹۴ ]
 بانک اطلاعاتی موسسات فرهنگی و هنری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ]
 بانک اطلاعاتی چاپخانه ها به تفکیک فعالیت
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ]
 بانک اطلاعاتی چاپخانه ها
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ]
 بانک اطلاعات نمایندگهای روزنامه های سراسری در استان زنجان
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ دی ۱۳۹۳ ]
 بانک اطلاعات خبرگزاریهای استان زنجان
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ دی ۱۳۹۳ ]
 بانک اطلاعات نشریات استان زنجان
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ دی ۱۳۹۳ ]
 گزارش عملکرد سه ماهه دوم 1393
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱ دی ۱۳۹۳ ]
 گزارش عملکرد سه ماهه اول 1393
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ ]
 بانک اطلاعات کانونهای آگهی و تبلیغات
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ]
 بانک اطلاعات تخصصی آموزشگاههای آزاد
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ ]
 بانک اطلاعاتی انجمن های ادبی استان زنجان
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ ]
 بانک اطلاعاتی ناشران استان زنجان
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ ]
 بانک اطلاعات موسسات قرآن و عترت به تفکیک شهرستان
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲ مرداد ۱۳۹۳ ]