• تماس با ما

آدرس : زنجان , خیابان امام, میدان استقلال, اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان

شماره تماس:3-33548001

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
محمود علیمحمدیمعاون هنری ، سینمایی
پست الکترونیکی:
آدرس: زنجان _ میدان استقلال _ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
معاون هنری و سینمایی
فاطمه کرباسیمدیر کل
تلفن مستقیم: 33552211
تلفن داخلی: 201
فکس: 33541080
پست الکترونیکی:
آدرس: زنجان, خیابان امام بلوار استقلال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
فاطمه کرباسی
معراج کرمیمعاون توسعه مدیریت و منابع
تلفن مستقیم: 33543403
تلفن داخلی: 314
فکس: 33541080
پست الکترونیکی:
آدرس: خیابان امام, بلوار استقلال, اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
کرمی
ابراهیم قاسمیمعاون فرهنگی و قرآنی
تلفن مستقیم: 33559903
تلفن داخلی: 203
فکس: 33559903
پست الکترونیکی:
آدرس: زنجان, خیابان امام, بلوار استقلال, اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
همایش منزلت خانواده و فرهنگ رضوی در زنجان برگزار شد