شامل :
گروه :
نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
ناصر مقدممدیر کل
تلفن مستقیم: 33552211
تلفن داخلی: 201
فکس: 33559191
پست الکترونیکی:
آدرس: زنجان, خیابان امام بلوار استقلال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
سفز
نقی گلمحمدیمعاون اداری و مالی
تلفن مستقیم: 33566149
تلفن داخلی: 314
پست الکترونیکی:
آدرس: خیابان امام, بلوار استقلال, اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
جعفر محمدیمعاون هنری و سینمایی
تلفن مستقیم: 33543402
تلفن داخلی: 203
فکس: 33543402
پست الکترونیکی:
آدرس: خیابان امام, بلوار استقلال, اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
جلسه
ابراهیم قاسمیمعاون فرهنگی و قرآنی
تلفن مستقیم: 33559903
تلفن داخلی: 203
فکس: 33559903
پست الکترونیکی:
آدرس: زنجان, خیابان امام, بلوار استقلال, اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
همایش منزلت خانواده و فرهنگ رضوی در زنجان برگزار شد
  • ارتباط با مدیر کل

ارتباط مستقیم با

  • نام فرستنده :
  • پست الکترونیک :
  • عنوان :
  • پیشنهاد :
  •    

  •