نظام نامه تفویض اختیار امور آموزش های مهارتی کاردانش و آزاد
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 فهرست رشته های مهارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شاخه کارداانش بر اساس مجموعه هشتم مصوب آموزش و پرورش
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 فهرست استانداردهای مهارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شاخه کاردانش بر اساس مجموعه هشتم مصوب آموزش و پرورش
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 شرایط صدور مجوز برای رشته های کاردانش
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 جدول پیش نیاز استانداردهای مهارتی رشته های کاردانش مصوب مجموعه هشتم آموزش و پرورش تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 بسته سیاستی آموزش های مهارتی کاردانش – فرهنگی و هنری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 بخشنامه شهریه آموزشهای مهارتی سال 93-92
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 شیوه‌نامه صدور و تمدید مجوز آموزشگاه‌های آزاد هنری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 آزمون پذیرش هنرجو در هنرستان های هنرهای زیبا
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 طرح شناسایی و سازماندهی منابع و سرفصل های آموزشی در آموزشگاه های آزاد هنری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]