آیین نامه وظایف ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در خصوص پذیرش، راه اندازی، نظارت و ارزیابی مراکز فرهنگی دیجیتال
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 آیین نامه ارزیابی از مراکز فرهنگی دیجیتال
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 آیین نامه پذیرش و اداره مراکز فرهنگی دیجیتال
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]