اساسنامه موسسه فرهنگی هنری خارجیان مقیم ایران
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 اساسنامه موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 اساسنامه موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 راهنمای تدوین اساسنامه موسسات فرهنگی و هنری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 تغییر تعرفه آب, برق و گاز
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 معافیت مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 تخلفات موسسات فرهنگی و هنری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 موضوعات پیشنهادی فعالیتهای فرهنگی، هنری جهت انتخاب و درج در اساسنامه
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 ضوابط، مقررات و آیین نامه‌های اجرایی تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و ا نجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ]
 مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست¬ها و ضوابط نشر کتاب
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 اهداف و سیاست¬ها و ضوابط نشر کتاب
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 آئین نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات دینی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 آیین‌نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه‌های و تصاویر روی البسه و لوازم تحریر و کالاهای مشابه
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 قانون ممنوعیت به کار گیری اسامی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 شرایط قبول سفارش چاپ کتب و اوراق
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 شرایط فروش و تغییر محل و تعطیل چاپخانه و واحد های وابسته به آن
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 رعایت تناسب نوشتاری حروف غیرفارسی در تبلیغات کالا
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 دستورالعمل صدور مجوز انتشار سررسید و تقویم
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات چاپخانه
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 دستورالعمل چاپ کارهای غیر کتاب
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 دستور العمل نحوه تبلیغ و آگهی‌های دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و امور پزشکی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 آیین نامه تأسیس ونظارت بر چاپخانه ها و واحد های وابسته
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 آیین نامه بهداشت محیط
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 آئین‌نامه ایمنی کار در صنایع چاپ
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]