دستورالعمل صدور کارت حرفه ای خبرنگاری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۸ تیر ۱۳۹۴ ]
 دستورالعمل انتشار آگهی نامه
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ]
 قوانین آگهی دولتی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 قانون مطبوعات
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 بخشنامه معافیت آگهی مطبوعات از مالیات
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 اسامی خبرنگاران تجلیل شده در روز خبرنگار سال 1393
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ]
 بسته های حمایتی رسانه ها در سال 93
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ]