به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • مزایده و مناقصه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
در نظر دارد به استناد بند الف ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری ذیل الذکر خود به صورت واگذاری مدیریت اقدام نماید. کلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت پنج روز جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرم ها به نشانی زنجان، بلوار استقلال، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و یا به نشانی اینترنتی
http://nosazi.farhang.gov.ir/fa/home/vagozari2
مراجعه نمایند.
1-مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی(ره) زنجان
2- مجتمع فرهنگی و هنری اشراق خدابنده
3-مجتمع فرهنگی و هنری نور ابهر
4-مجتمع فرهنگی و هنری کوثر زنجان
5-مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی(ره) خرمدره
6-هنرستان هنرهای زیبای پسران زنجان