آئین نامه ها، دستورالعمل ها و فرآیند مربوط به استخدام، تخصیص پست و ارتقائو اعطای حقوق، مزایا و خدمات رفاهی

ضریب تغییر99-4
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
ضریب99-3
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
ضریب تغییر 99-1
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
تغییر ضریب-99
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
ضریب تغییر-99-
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
بخشنامه ضریب تغییر
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
ضوابط اجرای بودجه 1398
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
قانون خدمات کشوری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
پاداش پایان خدمت
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
شرایط ارتقا
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ]