موردی برای نمایش وجود ندارد.

آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات 98-درج شده 1399
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
سالنامه آماری 98-درج شده 99
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
آمارفصلی 98-درج شده 99
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
بخشنامه تغییر ضریب 1398
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
ضوابط اجرایی بودجه 98
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
هنرستان
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
نمایندگی روزنامه های کثیرالانتشار
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
نمایندگی خبرگزاری ها
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
نگارخانه ها
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
نشریات
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
ناشران
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
موسسالت قرآن و عترت
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
موسسات هنری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
موسسات فیلم سازی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
موسسات فرهنگی و هنری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
مجتمع های فرهنگی و هنری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
مجتمع های دیجیتال
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
گروههای نمایشی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
کتابفروشی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
کانونهای آگهی و تبلیغات
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
کانون مساجد
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
سینما
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
دکه مطبوعاتی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
خانه های دیجیتال
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
چاپخانه و واحد وابسته
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
پروژه ها
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
آموزشگاه تجسمی و خوشنویسی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
آموزشگاه آزاد هنری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
آموزشگاه آزاد نمایشی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
آموزشگاه آزاد مهارت آموزی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
انجمن قرآن و نهج البلاغه استان زنجان
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
انجمن های ادبی استان زنجان
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
موسسات فیلم سازی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
آموزشگاه های آزاد نمایش
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
آموزشگاه آزاد تجسمی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
آموزشگاه آزاد تجسمی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
آموزشگاه آزاد موسیقی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
آمار موسسات تک منظوره
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
آمار موسسات تک منظوره
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
آمار خانه های مد استان
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
آمار مجوزهای صادر اجرای موسیقی صحنه ای
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
آمار مجوزهای صادر اجرای موسیقی صحنه ای
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
آمار مراکز معاونت فرهنگی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]

آمار و اطلاعات 99