برنامه های توسعه، برنامه راهبردی، اهداف، بودجه ریزی سالانه

بودجه شش ماهه اول 1399
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
گزارش عملکرد بر اساس برنامه ششم توسعه 99
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
برنامه ششم توسعه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
بودجه سال 1398
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
اهداف کمی سند توسعه استان
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
سند برنامه ششم توسعه استان زنجان
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]