اطلاعات کارکنان و مدیران

اطلاعات به روز شده مدیران 99
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
اطلاعات مدیران
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
لیست همکاران رسمی اداره کل
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ]
لیست کارکنان قراردادی اداره کل
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ]
لیست کارکنان پیمانی اداره کل
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ]
اطلاعات مدیران
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ]

چارت سازمانی