گزارش مالی و بیلان عملکردی

اعتبارات
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۵ آبان ۱۳۹۹ ]
گزارش بودجه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۵ آبان ۱۳۹۹ ]
بودجه ششم1399
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
اعتبارات ابلاغی وزارتخانه 1398
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
اعتبارات پرداخت شده 1398
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
گزارش نهایی اعتبارات 1397و 1398
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
حقوق و مزایا
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]