نظریه های حقوقی صادره از مراجع ذی صلاح

دادنامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
تجدید نظر
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
رای شعبه 2
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
قرار رد تجدید نظر
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]