کلیه معاملات(خرید،فروش، مناقصه، مزایده) حد نصاب متوسط و کلان (بالاتر از نصاب خرد) به همراه متن قرارداد

مناقصه 3-99
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
مناقصه2-99
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
مناقصه 1-99
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ]
مناقصه منتشر شده درسال 98
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
 
مزایده منتشر شده درسال 98
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
 
گزارش آمارخرید درسال 98
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
 
تفاهم نامه های معاونت فرهنگی ، رسانه و مطبوعات4
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
تفاهم نامه های معاونت فرهنگی ، رسانه و مطبوعات3
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
تفاهم نامه های معاونت فرهنگی ، رسانه و مطبوعات2
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
تفاهم نامه های معاونت فرهنگی ، رسانه و مطبوعات1
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
تفاهم نامه شهرستان ماهنشان
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
تفاهم نامه شهرستان سلطانیه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
تفاهم نامه شهرستان خرمدره
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
تفاهم نامه شهرستان خدابنده
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
تفاهم نامه شهرستان ایجرود
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
تفاهم نامه شهرستان ابهر
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
تفاهم نامه شهرستان طارم
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]