قوانین و مقررات واجد حق و تکلیف

کارگروه توسعه مدیریت
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
شوراهای تخصصی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
کمیته های تخصصی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
دستورالعمل صدور مجوز اجرای نمایش
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
دستورالعمل صدور مجوز اجرای موسیقی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ]
شوراهای اداره کل
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ]
دستورالعمل کارگروه توسعه مدیریت
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ]